Helsingør Kommunes Museer

Museerne Helsingør (tidligere Helsingør Kommunes Museer) består af museerne Helsingør Bymuseum, Værftsmuseet, Museet Skibsklarerergaarden og Flynderupgård Museet. I tilknytning til Flynderupgård Museet er Frilandskulturcentret Flynderupgård.

Museerne og Frilandskulturcentret er organiseret i en ledelse og fire enheder.

Ledelsen har det overordnede ansvar for vision, strategier, økonomi og drift.

Administrations- og driftsenheden varetager HR, bogholderi, publikumsbetjening, markedsføring og drift af museernes butikker og bygninger.

Kulturfaglig enhed varetager forskning og undersøgelser indenfor museets ansvarsområde.

Den kulturfaglige enhed arbejder særligt med, og har viden om

1. Helsingør i sundtoldstiden, sundtoldens betydning lokalt, nationalt og internationalt.
2. Helsingør i værftstiden, industrialiseringen og den danske velfærdsstat, som den er udtrykt på Helsingøregnen.
3. Kulturlandskabet forstået bredt, som både materielle konstruktioner, idémæssige og kulturelle sammenhænge, herunder kystkultur og fiskeri, landbokultur, madkultur og rekreativ brug af landskabet som rum og identitetsskabende.

Koordinator for den kulturfaglige enhed er museumschef Maibritt Bager.

Formidlingsenheden har ansvar for udstillinger og anden formidling på museerne og Frilandskulturcentret. Enheden har som opgave at formidle Helsingøregnens historie, samt de nationale og internationale historiske sammenhænge, der knytter Helsingøregnens historie til den nationale og internationale historie. Enheden varetager også museets besøgstjeneste.

Koordinator for formidlingsenheden er museumsinspektør Iben Vyff.

Dokumentations og samlingsenheden består af museernes samling og det lokalhistoriske arkiv. Enheden har ansvar for indsamling, registrering og bevaring af genstande og arkivalier til museerne og det lokalhistoriske arkiv.

Koordinator for dokumentations og samlingsenheden er registrator og samlingsinspektør Peter M. M. Christensen. Leder af det lokalhistoriske arkiv er Tenna Bülow.